การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธแบบมีส่วนร่วมเพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/09/01_บทความ-ตีพิมพ์-เรื่องที่-1-การพัฒนารูปแบบก.pdf\\\” title=\\\”01_บทความ ตีพิมพ์ เรื่องที่ 1 การพัฒนารูปแบบก\\\”]